51. mateřská škola v Plzni

Částkova 2140/6, Plzeň 2-Slovany

51. Mateřská škola Plzeň

Stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,vzhledem k tomu, že žádný rodič nežádal o náhradní umístění svého dítěte v den… více informací

 

Plánovaná jednodenní stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,všichni zaměstnanci 51. MŠ Plzeň se rozhodli připojit k plánované jednodenní stávce.Rádi… více informací

 

>> Všechny aktuality

Ježečkové

Ve třídě Ježků je zapsáno 27 dětí.   

Věkové složení  je  5 – 7 let.

Většina dětí přišla ze třídy Zajíčků. PANÍ UČITELKY:

- Mgr. Eva Reitharová

- Bc. Andrea Čubová

ASISTENT  PEDAGOGA:  

- Petra Schwarzová

- Jana Tvrdíková

 • Během roku budeme neustále opakovat a procvičovat základy správného chování předškoláka, hygienická pravidla, správné stolování a zdokonalení sebeobsluhy.
 • Budeme používat pracovních listů k rozvíjení grafomotoriky.
 • Zaměříme se na rozvoj vědomostí, dovedností a postojů, dále pak na rozvoj smyslů, komunikace a řečových projevů.
 • Budeme procvičovat výslovnost i souvislé vyjadřování.
 • Nabídneme dětem zábavnou formou poznávat základy anglického jazyka a osvojovat si jej.

Naší snahou je, aby děti své poznatky získávaly prostřednictvím interaktivního a prožitkového učení.

Jakou třídu chceme? Chceme, aby:

 • naše třída byla příjemným prostředím, ve kterém děti budou rády trávit chvíle odloučení od rodičů, a budou spokojené a šťastné.
 • ve třídě vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové klima, které příznivě působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje.
 • se třída otevírala rodičům a vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování (informovanost o prospívání dětí, organizování společných akcí apod.)

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program „S pohádkou za poznáním“ směřuje k modelu osobnostně orientované předškolní výchovy, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a osvojení kompetencí.
Náš školní vzdělávací plán vychází z prostředí, které nás obklopuje, které pozorujeme a poznáváme, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, vytváření pozitivních mravních hodnot. Uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a aktivní postoj k němu. Vztah učitelky k dítěti se stává partnerský. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry. Dítě dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako rovnoprávný účastník. Vycházíme ze znalosti dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace Naší prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti podle jeho potřeb.


Cíle a záměry

Dlouhodobý výchovný a vzdělávací záměr
Dlouhodobým cílem naší práce je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení. Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě. K tomu vytváříme podnětné vzdělávací prostředí, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně.

Vzdělávací priority našeho vzdělávacího programu

 • rozvíjet aktivní tvořivost dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti
 • rozvíjet schopnost dětí žít v kolektivu vrstevníků, vytvářet si jistá pravidla soužití a respektovat je
 • vytvářet u dětí takové návyky, které povedou ke zdravému životnímu stylu a podporují zdraví, bezpečí a pohodu dětí
 • vytvářet kladný vztah k přírodě, přispívat k její ochraně
 • posilovat u dětí identitu, sebevědomí, citovou samostatnost.


Přístupy formy a metody
Přístupy, formy a metody práce přizpůsobujeme vždy individuálním potřebám a schopnostem dítěte, integrovanému celku – tématu tak, aby výchovně vzdělávací činnost byla smysluplná, srozumitelná a příjemná pro děti a pedagogy. Naší snahou je plnit dlouhodobý záměr i ostatní dílčí cíle formou prožitkového učení, kooperativního a situačního učení. Pro naplnění stanovených cílů je zapotřebí především vytvoření atmosféry pohody, klidu, přátelství, důvěry, radosti a spokojenosti.

Preferujeme tyto činnosti: Uplatňujeme tyto metody:

 • volná hra, experimentování komunitní a diskusní kruh
 • didaktická práce pozorování
 • práce s encyklopediemi prožitkové učení
 • psychomotorická cvičení kooperativní učení
 • práce s přírodním materiálem spontánní sociální učení
 • využívání bezprostředních situací
 • řízené, skupinové a individuální činnosti
 • převládání spontánních činností nad řízenými

Vize našeho programu
Máme zájem na tom, aby děti prožívaly dny naplněné radostí ze společných setkání, her a činností. Snažíme se přispívat k položení základů rozvoje osobnosti, soběstačnosti a samostatnosti, zdravého sebevědomí cestou přirozené výchovy „Připravovat dítě pro život.“