51. mateřská škola v Plzni

Částkova 2140/6, Plzeň 2-Slovany

51. Mateřská škola Plzeň

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

Vážení rodiče,oznamujeme vám, že v době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 23.12.2022… více informací

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve šk.roce 2022/2023 na MŠ zřizovaných městem Plzeň

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH… více informací

 

>> Všechny aktuality

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve šk.roce 2022/2023 na MŠ zřizovaných městem Plzeň

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PLZEŇ

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 в дитячих садках

ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

        kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

        kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s 

dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично

вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Ve dnech 11. 7 2022 a 12. 7. 2022 se konal zvláštní zápis do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PLZEŇ.

11. 7. 2022 a 12. 7. 2022 2022 року відбувся спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 в дитячих

садках ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ.

 

Termín dodatečného zvláštního zápisu / Термін додаткової спеціальної реєстрації:

29. 8. 2022 v době od 10.00 - 17.00 hod           29.8.2022 в период с 10.00 - 17.00 год

·         pro děti, které se z nějakého důvodu nedostavily k řádnému termínu zápisu, který probíhal ve dnech 11. – 12. července 2022/ дітей, які

з певних причин не прийшли у встановлений термін зарахування, який відбувся 11-12 липня 2022 року.

 

Místo zápisu / Місце запису:

Dostavte se na níže uvedená kontaktní místa podle Vašeho místa  pobytu v Plzni / Зверніться до контактних пунктів вказаних нижче,

відповідно до вашого місця перебування в Плзні.

Školský obvod Plzeň 1: 60. MŠ, Manětínská 37, 323 00 Plzeň

(Lochotín, Bolevec, Vinice)

Шкільний район Плзень 1: 60-ий Дитячий садок, Манетінска 37, 323 00 Плзень
(Лохотін, Болевец, Вініце)

Školský obvod Plzeň 2: ÚMO Plzeň 2- Slovany, Koterovská tř. 83, 326 00 Plzeň

(Slovany, Božkov, Bručná, Hradiště, Koterov)

Шкільний район Плзень 2: Відділення міського району 2- Словани, вул. Котеровска. 83, 326 00 Плзень
(Словани, Божков, Бручна, Градіштє, Котеров)

Školský obvod Plzeň 3: odloučené pracoviště 24. MŠ, bývalý ČEDOK, Sedláčkova 12/ Prešovská 10

(Bory, Doudlevce, Skvrňany, Radobyčice, Valcha + Litice, Křimice, Lhota, Radčice, Malesice)

Шкільний район Плзень 3: окреме робоче місце 24-го Дитячого садка, колишній ЧЕДОК, Седлачкова 12 / Прешовска 10
(Бори, Доудлевец, Шкврняни, Радобичіце, Валха + Літіце, Кріміце, Лгота, Радчіце, Малесіце)

Školský obvod Plzeň 4: 64. MŠ, Pod Chlumem 3, 323 00 Plzeň

(Doubravka, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Újezd)

Шкільний район Плзень 4: 64-ий Дитячий садок, Под Хлумем 3, 323 00 Плзень
(Дубравка, Буковец, Червени Градек, Лобзи, Уєзд)

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник

за законодавством Чеської Республіки.

 

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě,

které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

     У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину,

яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

     Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi viz příloha, nebo lze vyzvednout

osobně ve spádové mateřské škole)

     заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській

версії див додаток, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа,

яку буде поміщено у папку);

 

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

     документ, що дає право представляти дитину;

 

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání

(tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let);

     довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати

дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 

e)  doklad, který prokazuje místo pobytu dítěte v Plzni pro určení spádovosti

(typicky nájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování).

документ, який підтверджує місце проживання дитини в Плзні для визначення належності

до району (як правило, договір оренди або довідка про житло)

4.  O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає

директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V případě, že nebude dítě s povinným předškolním vzděláváním přijato na školu,

kam byla podána žádost, bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné mateřské škole (do 30 dnů od podání žádosti).

У разі неприймання дитини, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад до школи, 
куди було подано заяву, законному представнику буде письмово повідомлено про підготовлене місце 
в іншому  дитячому садку (протягом 30 днів з моменту звернення).